ISPS – Hafslund kai

Shipping Partners Sarpsborg har ansvaret for Haflsund Kai i Sarpsborg, og kan tilby tjenester der ved lasting og lossing av båt. Ta kontakt for mer informasjon.

Haflsund Kai er en av/på havn, det vil si at det opprettes sikkerhetssoner og vakthold ved behov.


ISPS -HAFSLUND HAVN IKS

HVA ER ISPS

ISPS-koden: ISPS Code – International Ship and Port Facility Security Code. Det internasjonale regelverket for sikring av skip og havneanlegg vedtatt av FNs sjøfartsorganisasjon(IMO)12. desember 2002 og gjelder for havneanlegg som betjener følgende skip i internasjonal fart:

a) Passasjerskip, herunder hurtiggående passasjerskip,
b) lasteskip, herunder hurtiggående lasteskip, med bruttotonnasje 500 eller mer, og
c) flyttbare boreinnretninger som forflyttes ved hjelp av eget fremdriftsmaskineri.

Alle skip som har et internasjonalt sikringssertifikat (ISSC) regnes til enhver tid for å være i internasjonal fart.

LOVVERK

Sikring av Havner reguleres av forskrift FOR-2013-05-29-539 som er fastsatt av Fiskeri- og Kystdepartementet 29. mai 2013 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) §43 og henvisning til EØS-avtalen vedlegg XIII kap. V nr. 56t (direktiv 2005/65/EF).

Sikring av Havneanlegg reguleres av forskrift FOR-2013-05-29-538 som er fastsatt av Fiskeri- og Kystdepartementet 29. mai 2013 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) §43 og henvisning til EØS-avtalen vedlegg XIII kap. V nr. 56bb (forordning (EF) nr. 725/2004) og nr. 56r (forordning (EF) nr. 324/2008).

Mere informasjon om ISPS kan finnes på Kystverket sine nettsider:

http://www.kystverket.no/Maritim-infrastruktur/Havnesikring/Fakta/

HAVN

Hafslund havn på google maps

Haflsund havn har gjennomført sårbarhetsvurdering og utarbeidet sikringsplan for for området.

Det er videre oppnevnt en sikringssansvarlig (PFSO – Port Facility Security Officer) som i varetar oppgavene som er beskrevet i sikringsplan for det enkelte havneanlegg.

Sikringsnivået som Havneanlegg normalt opererer på er nivå 1.

For Av/På ISPS-terminaler gjelder dette først når ISPS-terminalen er På, og Hafslund går under betegnelsen Av/På.

SIKKERHETSNIVÅER

Terminalene operere på følgende maritime sikringsnivåer i samsvar med sitt eget planverk:

Sikringsnivå 1: Det nivået hvor et minimum av relevante sikringstiltak skal opprettholdes til enhver tid.

Sikringsnivå 2:Det nivået hvor relevante tilleggstiltak for sikring skal opprettholdes for en viss tidsperiode på grunn av en midlertidig økt risiko for hendelser som kan true sikkerheten.

Sikringsnivå 3:Det nivået hvor ytterligere spesifikke sikringstiltak skal opprettholdes for en begrenset tidsperiode når en hendelse som kan true sikkerheten er umiddelbart forestående eller sannsynlig.

Alle videre beskrivelser gjelder for Sikringsnivå 1.

Ved iverksettelse av forhøyet sikringsnivå vil ytterligere bestemmelser og sikringstiltak iverksettes, og anvisninger fra sikringspersonell skal følges.

ADGANG TIL ISPS-TERMINALER – LANDSIDE

Det er kun personell og kjøretøy med autorisasjon som har adgang til våre ISPS-områder. Slik autorisasjon kan være fast- eller midlertidig autorisasjon.

Alle som får autorisasjon forplikter seg til å følge våre regler. Ved brudd på disse bestemmelser vil autorisasjonen kunne bli inndratt for kortere eller lengre tid. Dette avgjøres av PFSO.

Autorisert kjøretøy kan bare kjøres av autorisert personell.

Personell og kjøretøy som ikke er autorisert og tilegner seg adgang vil bli bortvist. I særskilte tilfeller vil Politi og/eller Kystverket bli varslet.

KONTAKT- OG VARSLINGSINFORMASJON:

Kontor:
Telefon                 : + 47 69 13 89 00
E-postadresse      :spsas@spsas.no

PSO / PFSO
Telefon direkte    : + 47 90727271 – Lars Morten Nordlie
E-postadresse      :spsas@spsas.no